top of page

Algemene Cursusvoorwaarden

Algemene cursus voorwaarden met betrekking tot deelname aan de cursussen die door GoodBodyBalans gegeven worden.

Artikel 1: Aanmelding
Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursus datum dient door de cursist uitsluitend schriftelijk te geschieden door de gevraagde persoonlijke gegevens op de website te versturen. Na ontvangst van deze persoonlijke gegevens ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestigingsbrief  met daarin vermeld het bedrag van het te betalen cursusgeld.
Na ontvangst van het cursusgeld ontvangt de cursist de definitieve bevestiging van inschrijving, samen met een factuur. De factuur wordt pas verstuurd na ontvangst van de betaling, met daarop vermeld; Deze factuur is reeds voldaan.

Artikel 2: Cursuskosten en cursusverplichtingen
De cursus kosten dienen uiterlijk binnen 6 dagen na ontvangst van de bevestiging van de cursus te zijn voldaan op het rekeningnummer NL 53 RABO 0167937626  t.n.v. GoodBodyBalans. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, dan heeft GoodBodyBalans het recht de cursist de toelating tot de cursus te weigeren door middel van eenzijdige annulering en valt de afhandeling hiervan onder artikel 4 / Annulering

Artikel 3: Inschrijving
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Wanneer de volledige cursuskosten voldaan zijn is de inschrijving definitief. Bij een inschrijving voor een cursus verplicht de cursist zich tijdig aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen. Het is niet toegestaan om in geval van ziekte of verhindering van de oorspronkelijke cursist een vervanger te sturen.

Artikel 4: Annulering
Annuleringen door cursisten dienen altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het verzetten van een van de cursussen geldt als annulering.

Dit behoudens de gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Onverminderd het recht van GoodBodyBalans op redelijke schadevergoeding, inclusief volledige compensatie van gederfde winst. Afhankelijk waarop GoodBodyBalans de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:


Van 90 tot 54 dagen voor aanvang van de cursus:

administratiekosten ad € 20,00
Van 54 tot 42 dagen voor aanvang van de cursus:

45% van de cursuskosten
Van 42 tot 35 dagen voor aanvang van de cursus:

50% van de cursuskosten
Van 35 tot 28 dagen voor aanvang van de cursus:

60% van de cursuskosten
Van 28 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus:

75% van de cursuskosten
Van 14 tot 1 dag voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus:

100% van de cursuskosten

Indien men een Voordeel pakket heeft gekocht wordt de datum van de eerste geplande cursus aangehouden voor berekening en worden de annuleringskosten in rekening gebracht zoals hierboven vermeld

GoodBodyBalans behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers of calamiteiten een cursus te annuleren. GoodBodyBalans zal een passend alternatief aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe cursusdatum.

Artikel 5: Betalingsverplichting
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht. De cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 6: Auteursrechten
Alle rechten van het door GoodBodyBalans verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij GoodBodyBalans. Zonder schriftelijke toestemming van GoodBodyBalans is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door GoodBodyBalans worden verzorgd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist. GoodBodyBalans is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan de cursist of aan het eigendom van de cursist.

  • GoodBodyBalans is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van de persoonlijke bezittingen van de cursist

  • GoodBodyBalans is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cursist.

  • GoodBodyBalans is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.


Artikel 8: Gezondheidsverklaring
Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat de cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan GoodBodyBalans dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 9: Absentie
Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het cursusgeld . Het is niet toegestaan om in geval van ziekte of verhindering van de oorspronkelijke cursist een vervanger te sturen.

Artikel 10: Klachten
Eventuele klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief te worden ingediend bij GoodBodyBalans en zullen te allen tijde eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen GoodBodyBalans en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijzigingen en vindplaats van de cursusvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Regio Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

Ontspannen leven, wie wil dat nu niet!

 

Vindt de rust en balans in je leven. Dat is zoveel meer genieten!

Wil je op de hoogte blijven van inspirerend Good News, met GRATIS tips,

oefeningen, video´s, blogs,... om bewuster te leven, meer bewegingsvrijheid

te krijgen, ontspannener te leven? Om zo volop te genieten van jouw leven.

Meldt je dan aan voor mijn nieuwsbrief Good News.

Begint jouw reis ook hier

 

Begint jouw reis ook hier

De reis naar Verlichting, Ontspanning,

BewustZijn en Jezelf

 

Openingstijden

Elke dag vanaf 10:00

E. info@goodbodybalans.nl

bottom of page